Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorach Zakładu Rybackiego w Wałczu

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA JEZIORACH ZAKŁADU RYBACKIEGO W WAŁCZU KIESZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 78-600 WAŁCZ, ul. BRACKA 1

  1. Dopuszcza się do uprawiania amatorskiego połowu ryb z brzegu, z łodzi oraz spod lodu na jeziorach użytkowanych przez Zakład Rybacki Spółka Jawna w Wałczu, nazywanym dalej-„Spółką” po dokonaniu odpowiedniej opłaty i uzyskaniu zezwolenia.
  2. Ze względu na okresy, czas trwania oraz sposoby wędkowania, jeziora użytkowane przez Spółkę dzieli się na dwie grupy: Grupa I - jeziora przeznaczone do wędkowania na zasadach niniejszego regulaminu, oraz Grupa II łowiska specjalne - udostępniona do wędkowania na zasadach odrębnych regulaminów.
  3. Opłaty za wędkowanie są zróżnicowane w zależności od:
   • udostępnionych wód (jedno jezioro, grupa jezior),
   • okresu udostępnienia (dzień, kilka dni, cały sezon),
   • sposobu oraz rodzaju połowu (z łodzi, z brzegu, z kładki),
   • pory dnia (dzień, noc).
  4. Opłata za wędkowanie z brzegu obejmuje:
   • połów ryb przy pomocy dwóch wędek zwykłych lub
   • spinningiem z brzegu (opłata ta ma w sobie opłatę „4a”).
  5. Opłata za wędkowanie z łodzi obejmuje:
   • połów 2 wędkami zwykłymi z łodzi (opłata ta ma w sobie opłatę „4a i 4b) lub
   • spinningiem z łodzi (opłata ta ma w sobie opłatę „5a”).
  6. Opłata za wędkowanie na jednym jeziorze nie upoważnia do wędkowania na innym jeziorze.
  7. Opłata za wędkowanie nocą obejmuje tylko połów z brzegu.
  8. Podstawą do dokonania opłaty i uzyskanie zezwolenia jest posiadanie Karty Wędkarskiej (nie obowiązuje cudzoziemców i osób do 14 lat).
  9. Młodzież do lat 14 ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej Kartę Wędkarską. W przypadku uiszczenia opłaty i posiadania zezwolenia na wędkowanie przez osobę do lat 14, osoba ta ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym swojego zezwolenia.
  10. Młodzież do lat 14 wędkująca pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej zezwolenie na wędkowanie, jest zwolniona z opłat. W takim przypadku, pod opieką osoby pełnoletniej może wędkować jedna osoba metodą gruntowo-spławikową, na jedną wędkę w ramach uprawnień stanowiska i dziennego limitu połowu ryb osoby pełnoletniej.
  11. Stacjonowanie łodzi wędkarskich może odbywać się jedynie za zgodą Spółki i w miejscach przez nią wyznaczonych. Stacjonowanie łodzi wędkarskich w innych miejscach będzie uważane za bezprawne i mogą być usuwane z jezior na koszt właściciela łodzi. Wędkowanie może odbywać się jedynie z jednostek zarejestrowanych do celów wędkarskich .
  12. Na wodach Spółki zabrania się podnoszenia z wody jakiegokolwiek sprzętu rybackiego. O zauważonym, a podejrzanym o kłusownicze pochodzenie sprzęcie należy niezwłocznie powiadomić Policję, Państwową Straż Rybacką, lub Spółkę.
  13. Opłaty ulgowe (do 50%) dla emerytów, rencistów(powyżej 65 roku życia) i uczącej się młodzieży (do 25 roku życia) przysługuje na połowy dwiema wędkami zwykłymi z brzegu na jednym jeziorze.
  14. Współmałżonek (posiadający kartę wędkarską) wędkarza, mającego zezwolenie na wędkowanie, może wędkować na jedną wędkę, bez wnoszenia opłat w ramach stanowiska i limitu współmałżonka.
  15. Na wodach Spółki wolno wędkować tylko w porze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu (1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca). Połów ryb nocą ( po zmierzchu do świtu) jest całkowicie zabroniony. Połów nocą jest możliwy tylko z brzegu na wyznaczonych jeziorach i po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.
  16. Wędkowanie dozwolone jest w następujących okresach:
   • sezon letni z brzegu od 1 kwietnia do 30 listopada,
   • sezon zimowy trwa od 1 grudnia br. do 31.03. roku następnego,
   • sezon letni połowów z łodzi (pontonów) oznakowanych trwa od 15.06. do 31.10. każdego roku. Za dodatkową opłatą, na wybranych jeziorach, wędkowanie z łodzi trwa od 1 maja do 30 listopad.
  17. Sezon zimowy obejmuje:
   • wędkowanie jedną wędką spod lodu w okresie występowania bezpiecznej pokrywy lodowej,
   • lub dwiema wędkami zwykłymi z brzegu w okresie braku bezpiecznej pokrywy lodowej.
  18. W okresie zimowym, od 1 stycznia do końca okresu zimowego, a także w czasie wędkowania z pokrywy lodowej, zabrania się stosować żywej lub martwej rybki jako przynęty.
  19. Łódź, ponton używane do wędkowania muszą być zarejestrowane i trwale oznakowane- zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym.
  20. Na jeziorach Spółki obowiązuje całkowity zakaz łowiectwa podwodnego.
  21. Na jeziorach Spółki obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:
   • sum do 70 cm,
   • karp do 30 cm,
   • amur do 45 cm,
   • lin do 30 cm,
   • węgorz do 50 cm,
   • leszcz do 20 cm,
   • sandacz do 50 cm,
   • okoń do 15 cm,
   • sieja do 35 cm,
   • płoć do 15 cm
   • szczupak do 50 cm,
   • wzdręga do 15cm.
  22. Wymiar ochronny oznacza długość ciała ryby mierzonej od początku głowy do najdłuższego końca płetwy ogonowej.
  23. Wprowadza się następujące okresy ochronne ryb:
   • sum od 1 stycznia do 31 maj,
   • szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia,
   • sandacz od 1 stycznia do 31 maja,
   • sieja od 1 października do 31 grudnia,
   • węgorz od 1 grudnia do 31 marca.
  24. Ustala się następujące dzienne limity połowów ryb:
   • amur 4 szt.
   • lin 4 szt.
   • sum 1 szt.
   • karp 4 szt.
   • sandacz 2 szt.
   • leszcz 5 kg
   • szczupak 4 szt.
   • płoć, wzdręga 5 kg łącz.
   • węgorz 2 szt.
   • okoń 5 kg
  25. Łączna ilość złowionych i zabranych z łowiska ryb limitowanych ilością sztuk, nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby ( w godz. 0.00 – 24.00), natomiast ryb limitowanych wagą, nie może przekroczyć łącznie 10 kg w ciągu doby ( w godz. 0.00 – 24.00).
  26. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, z ostrożnością wypuszczone do wody.
  27. . Wędkarz posiadający zezwolenie zobowiązany jest do utrzymania w czystości użytkowanego łowiska , bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
  28. Organizowanie zawodów wędkarskich wymaga odrębnego zezwolenia na zasadach i warunkach uzgodnionych przez organizatora z Spółką.
  29. Na jeziorze Bytyń Wielki wędkowanie i opłaty za zezwolenie na wędkowanie wg oddzielnego regulaminu.
  30. Zezwolenie na połów ryb, kartę wędkarską, sprzęt wędkarski i złowione ryby należy okazywać na żądanie osób uprawnionych do kontroli, którymi są:
   • Państwowa Straż Rybacka,
   • Społeczna Straż Rybacka,
   • Straż Ochrony Przyrody,
   • Straż Leśna,
   • Osoby upoważnione przez uprawnionego do rybactwa (przedstawiciele Spółki).
  31. Pozostałe zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu i ochrony ryb określone zostały w ustawie o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04 1085r. Dz.U.21/85 poz.91 ze zmianami, oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu i hodowli z dnia 12.11.2001r. Dz.U.138/20001 poz.1559 z póź. zmianami.
  32. Zawarte w niniejszym regulaminie informacje stanowią uzupełnienie warunków opłaty wydanej przez uprawnionego do rybactwa na uprawianie amatorskiego połowu ryb.
  33. Wszystkie inne sprawy nieuregulowane w powyższym Regulaminie i w przepisach ogólnych, ujętych w pkt.29, należy uzgadniać bezpośrednio z Zakładem Rybackim s.j. Wałcz.
  34. Opłaty za zezwolenia na wędkowanie można dokonywać w siedzibie Spółki w Wałczu przy ul. Brackiej 1 lub u osób upoważnionych w terenie działania Spółki.

   Opłat dokonywać można również na konto Zakładu Rybackiego w Wałczu Kieszkowski i Wspólnicy Spółka Jawna 78-600 Wałcz, ul. Bracka 1 BGŻ O/Wałcz 82 2030 0045 1110 0000 0032 4840 (na przekazie pisane łącznie). W takim przypadku należy określić na blankiecie wpłaty: kwotę, okres wędkowania, sposób wędkowania i jezioro (lub grupę jezior). Samodzielny podział ceny i okresu wędkowania jest niedozwolony i traktowany będzie jako brak opłaty.

   Odcinek wpłaty lub wydruk potwierdzenia wpłaty ( w wysokości kwoty ujętej w aktualnym cenniku) z określeniem okresu i sposobu wędkowania, jeziora lub grupy jezior, łącznie z kartą wędkarską, traktowany jest jako zezwolenie na wędkowanie.

  35. Wędkujących obowiązują zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu ryb oraz ochrony ryb określone w:
   • Ustawie o Rybactwie Śródlądowym -tekst jednolity (Dz. U. Nr 189 poz.1471 z dnia 21.10.2009r. z póź. zm.
   • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001r.(Dz. U. nr 138/2001 poz.1559) z póź. zmian.
   • Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb na jeziorach Zakładu Rybackiego w Wałczu Kieszkowski i Wspólnicy Spółka Jawna w Wałczu.

    

  36. W celu zapobieżenia zwiększeniu eutrofizacji jezior Zakładu Rybackiego w Wałczu, zaleca się ograniczenie stosowanie zanęt wędkarskich.

   Przeprowadzanie badanie wpływu ilości zanęt na dzienny połów ryb wskazały, że niewielka ilośc zanęty wpływa na zwiększenie lub stabilizację wielkości połowu, natomiast duża ilość zanęty wpływa tylko na zanieczyszczenie zbiornika wodnego (zwiększenie w znacznym stopniu fosforu w zbiorniku), a nie wpływa na wzrost połowu, lecz wręcz przeciwnie - zmniejsza połowy.

   Zalegająca (w wodzie) zanęta ulega zepsuciu, użyźnia wodę i odstrasza ryby.

   Badania wykazały, że wędkarze stosujący nadmierne ilość zanęt (powyżej 3kg/dzień) wprowadzają łącznie około 53% ogólnej ilości fosforu zawartego w wodzie zbiornika.

  Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Wielki Bytyń

  REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA JEZIORZE WIELKI BYTYŃ W REZEWACIE PRZYRODY „WIELKI BYTYŃ” BĘDĄCYM W UŻYTKOWANIU ZAKŁADU RYBACKIEGO W WAŁCZU KIESZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 78-600 WAŁCZ, ul. BRACKA 1

  1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Wielki Bytyń” wyznacza się obszar jeziora dla amatorskiego połowu ryb, pod warunkiem nie stosowania zanęcania:
   • odcinki brzegu jeziora Wielki Bytyń, określone na mapie stanowiącej załącznik nr 5 do Zarządzenia – w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku,
   • możliwość połowu z łodzi (bez napędów spalinowych) na części akwenu jeziora Wielki Bytyń wyszczególnionej i oznaczonej w załączniku nr 5 do Zarządzenia – w okresie od 16 czerwca do 30 października każdego roku – pod warunkiem, że:
    1. liczba łodzi nie będzie jednocześnie przekraczać 40 sztuk,
    2. pływanie odbywać się będzie bez kotwiczenia na akwenie oraz wpływania w szuwary,
    3. wypływanie łodziami na akwen jeziora odbywać się będzie wyłącznie z istniejących przystani i plaż w miejscowościach Drzewoszewo, Próchnowo, Próchnówko, Nakielno.
  2. Obszary i miejsca udostępnione dla amatorskiego połowu ryb określono na mapie stanowiącej załącznik do Regulaminu.
  3. Amatorski połów ryb z łodzi może odbywać się jedynie z jednostek zarejestrowanych do celów wędkarskich i oznakowanych zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym.
  4. Na obszarze jeziora obowiązuje całkowity zakaz zanęcania ryb oraz łowiectwa podwodnego.
  5. Wymiary ochronne i okresy ochronne ryb oraz limity połowów dziennych obowiązują zgodnie z Regulaminem amatorskiego połowu ryb na jeziorach Zakładu Rybackiego w Wałczu.
  6. Opłaty i zasady wędkowania na jeziorze Wielki Bytyń obowiązują zgodnie z cennikiem opłat i Regulaminem amatorskiego połowu ryb na jeziorach Zakładu Rybackiego w Wałczu z uwzględnieniem ograniczeń ujętych w niniejszym Regulaminie.
  7. Wędkujących na jeziorze Wielki Bytyń obowiązują zasady ujęte w niniejszym Regulaminie oraz zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu ryb oraz ochrony ryb określone w:
   • Ustawie z dnia 18.04.1985r. o rybactwie śródlądowym – tekst jednolity (Dz. U. Nr 189 poz.1471 z dnia 21.10.2009r. z póź. zm.),
   • Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001r. w sprawie połowu ryb (Dz. U. nr 138/2001r. poz.1559) z póź. zm.
   • Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb na jeziorach Zakładu Rybackiego w Wałczu Kieszkowski i Wspólnicy Spółka Jawna w Wałczu.

  Mapa lokalizacji obszarów i miejsc udostępnionych dla amatorskiego połowu ryb